Projekt

Názov projektu:

Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji

Kód projektu:

314011Q475

Projekt prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa operačného programu Efektívna verejná správa, k optimalizácii procesov a k zefektívneniu výkonu verejnej správy. Veríme, že tento stav sa nám podarí dosiahnuť naplnením merateľných ukazovateľov a hlavnej aktivity projektu.

Fázy projektu

Stanovenie metodiky zberu dát a organizácia spolupráce

Účel:

Účelom podaktivity je identifikácia a analýza vhodných zdrojov a údajov využiteľných pre kalkuláciu indexu v súlade s metodikou SPI. Dôležité je tiež oboznámenie vybraných poskytovateľov dát s teóriou, metodológiou, cieľmi a požiadavkami kladenými pri meraní SPI.

Činnosti:

Obsahom činnosti je identifikácia zdrojov a určenie metódy zberu vhodných a dostupných dát pre jednotlivé ukazovatele komponentov. Výstupom podaktivity bude analýza dostupnosti dát.

Vytvorenie indexu a jeho validácia

Účel:

Cieľom aktivity je výpočet Social Progress Index pre TTSK a merané jednotky na základe zberu dát. Pre validáciu výsledného indexu je dôležitá spätná väzba od spolupracujúcej organizácie Social Progress Imperative a to je zároveň aj záruka správnosti výsledkov.

Činnosti:

Na základe výstupov podaktivity č. 1 prebehne zber dát, ktoré sa budú ukladať do databázy vytvorenej pre ukazovatele rozdelené podľa bežnej metodológie SPI.

Finalizácia, diseminácia a zapojenie zainteresovaných strán

Účel:

Šírenie poznatkov zainteresovaným stranám, ktoré budú následne schopné samostatne využívať výstupy tohto projektu, ktoré môžu slúžiť ako podkladová báza pre tvorbu lepších verejných politík. Spracované výsledky pre obce tiež môžu slúžiť ako ukazovateľ súčasného stavu výkonnosti a kvality služieb VS v skúmanej oblasti. Výsledky SPI na úrovni obcí a miest budú interaktívne prezentované vo forme takzvaných “Scorecards".

Činnosti:

V podaktivite č. 3 vyhotovíme, publikujeme a komunikujeme výsledky meraní spolu s metodickou správou indexu.

Výsledky diseminačnej činnosti podaktivity zahŕňajú:

  • Vytvorenie a implementáciu komunikačnej stratégie vrátane tlačovej správy, grafických príkladov a propagácie indexu na sociálnych médiách.
  • Usporiadanie online seminára.
  • Zabezpečenie prezentácie výsledkov na našom webovom sídle a webovom sídle SPI  – https://www.socialprogressindex.com/

Test politiky a aktualizácia indexu

Účel:

Identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou SPI. Výstupy tejto podaktivity, najmä zoznam odporúčaných priorít pre akčnú agendu uľahčí tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a hospodárska výkonnosť verejnej správy.

Činnosti:

Posledná aktivita sa sústredí na analytické zhodnotenie výsledkov a odporúčania priorít pre kompetentné orgány verejnej správy. Na základe týchto výstupov bude vytvorený odporučený postup ďalšieho merania s dôrazom na zisťovanie efektivity verejných politík.