O nás

Združenie:

Občianske združenie Asociácia pre občiansku spoločnosť, so sídlom Strmý vŕšok 109, 841 06 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa, podieľa na tvorbe lepšej verejnej politiky v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky a to prostredníctvom projektu s názvom „Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“.

 
 

Ciele:

Cieľom projektu „Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“ je zmeranie sociálneho pokroku Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK), zmapovanie potrieb a silných/slabých stránok jednotlivých obcí v rámci TTSK. Hlavným prínosom projektu bude identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou sociálneho pokroku. SPI poskytuje konkrétny rámec pre porozumenie a následné stanovenie priorít pre akčnú agendu a uľahčuje tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a aj hospodárska výkonnosť dotknutých obcí v rámci TTSK.

Projekt prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa operačného programu Efektívna verejná správa. Očakávame, že tento stav sa nám podarí dosiahnuť naplnením hlavnej aktivity projektu, jednotlivých podaktivít a zadefinovaných merateľných ukazovateľov.

V rámci napĺňania hlavnej aktivity projektu sa v prvej podaktivite budeme venovať Stanoveniu metodiky zberu dát a organizácii spolupráce.

V rámci druhej podaktivity sa zameriame na Vytvorenie indexu a jeho validáciu. Tretia podaktivita bude zameraná na Finalizáciu, disemináciu a zapojenie zainteresovaných strán. A štvrtá podaktivita bude pozostávať z Testu politiky a aktualizácie.

V rámci splnenia merateľných ukazovateľov projektu sú stanovené ambiciózne, avšak reálne očakávania výsledkov/výstupov v oblasti vytvorenia analytických a metodických materiálov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.