Index SPI

Index spoločenského pokroku (SPI – Social Progress index) bol pre jednotlivé okresy Trnavského kraja spočítaný pre roky 2016-2020. Okrem indexu boli spočítané tiež výsledky pre jednotlivé tri dimenzie a celkom 12 komponentov tohto indexu. Všetky výsledky majú podobu skóre na škále 0-100, kde 0 je najhorší možný výsledok a 100 je najlepší možný výsledok.

Postup výpočtu

Zásadnou a veľmi náročnú fázou tvorby indexu je identifikácia vhodných indikátorov s dostupnými dátami. Následne sa vykonáva kontrola a imputácie chýbajúcich hodnôt v rámci jednotlivých indikátorov. Potom sa stanoví najlepšie možné (ideálny) hodnoty (tzv. Utópie) a najhoršie možné hodnoty (tzv. Dystopie). Negatívne orientované indikátory je nutné invertovať tak, aby platilo, že vyššie hodnoty indikujú lepší výsledok. Všetky indikátory sa štandardizujú na tzv. Z-scores. To, či indikátory spolu vytvárajú vhodný komponent indexu, sa následne testuje pomocou metódy základných komponentov (principal component analysis, PCA) a ďalších testových štatistík ako Cronbachova alfa alebo KMO.

Následne sa indikátory agregujú do jednotlivých komponentov indexu, pričom váhy jednotlivých indikátorov vyplynú z PCA, a všetky komponenty sú prepočítané na škálu 0-100 tzv. min-max metódou. Aritmetický priemer skóre príslušných komponentov dá skóre dimenzií. Hodnota indexu SPI je potom vypočítaná ako aritmetický priemer skóre jednotlivých dimenzií. Jednotlivé kroky budú detailne popísané v metodologickej správe, na ktorej sa aktuálne pracuje.

Rámec SPI

Index sociálneho pokroku meria, ako dobre spoločnosť poskytuje svojim ľuďom veci, na ktorých im skutočne záleží. Sú ľudia zdraví a v bezpečí? Majú čistú vodu a strechu nad hlavou? Môžu voľne pristupovať k informáciám? Sú ich práva chránené? To sú len niektoré z otázok, ktoré nám rámec indexu sociálneho pokroku umožňuje položiť a zodpovedať. Výsledkom je podrobné hodnotenie toho, aký je život v skutočnosti pre bežných ľudí, ktoré dopĺňa tradičné ukazovatele pokroku, akým je napríklad HDP. Náš index je doplnením obrazu, ktorý tradičné ekonomické ukazovatele nechávajú nedokončený.

Index sa skladá z troch dimenzií, z ktorých každá obsahuje štyri komponenty

  1. Základné ľudské potreby
  2. Základy blahobytu
  3. Príležitosti

Metodika zberu dát

Zhromažďovanie údajov predstavuje podstatnú súčasť výpočtu indexu. Je dôležité udržiavať čo najviac štandardizované procesy a záznamy, pretože počas celého procesu sa údaje zhromažďujú v rôznych fázach a rôznymi ľuďmi.

Cieľom tohto metodického dokumentu je poskytnúť usmernenie a navrhnúť najlepšie postupy, hoci každý projekt si môže vyžadovať iný prístup. Je však nevyhnutné, aby bolo všetko dobre zdokumentované.

Stiahnuť metodiku zberu dát