Projekt

Našim cieľom je zmerať sociálny pokrok v Trnavskom samosprávnom kraji nezávisle na hrubom domácom produkte (HDP).

Detaily projektu

O nás

Ako občianske združenie sa podieľame na tvorbe lepšej verejnej politiky v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky a to prostredníctvom projektu s názvom „Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“.

O združení

Fázy projektu

icon 1. fáza
Stanovenie metodiky zberu dát a organizácia spolupráce

Účelom podaktivity je identifikácia a analýza vhodných zdrojov a údajov využiteľných pre kalkuláciu indexu v súlade s metodikou SPI. Dôležité je tiež oboznámenie vybraných poskytovateľov dát s teóriou, metodológiou, cieľmi a požiadavkami kladenými pri meraní SPI.

icon 2. fáza
Vytvorenie indexu a jeho validácia

Cieľom aktivity je výpočet Social Progress Index pre TTSK a merané jednotky na základe zberu dát. Pre validáciu výsledného indexu je dôležitá spätná väzba od spolupracujúcej organizácie Social Progress Imperative a to je zároveň aj záruka správnosti výsledkov.

icon 3. fáza
Finalizácia, diseminácia a zapojenie zainteresovaných strán

Šírenie poznatkov zainteresovaným stranám, ktoré budú následne schopné samostatne využívať výstupy tohto projektu, ktoré môžu slúžiť ako podkladová báza pre tvorbu lepších verejných politík.

icon 4. fáza
Test politiky a aktualizácia indexu

Identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou SPI. Výstupy tejto podaktivity, najmä zoznam odporúčaných priorít pre akčnú agendu uľahčí tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a hospodárska výkonnosť verejnej správy.

Kontakt

Adresa
Strmý vršok 8109/109, 841 06 Bratislava