Projekt

Našim cieľom je zmerať sociálny pokrok v Trnavskom samosprávnom kraji nezávisle na hrubom domácom produkte (HDP).

Detaily projektu

O nás

Ako občianske združenie sa podieľame na tvorbe lepšej verejnej politiky v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky a to prostredníctvom projektu s názvom „Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“.

O združení

SPI Trnavský kraj

Grafické vizualizácie spracovaného indexu SPI pre Trnavský samosprávny kraj. Pozrite si mapu, časový vývoj, prehľad jednoltivých skóre, ale aj profily okresov v kraji.

Zobraziť analýzu

Čo je index sociálneho pokroku

Social Progress Imperative

APOS je hrdým partnerom organizácie Social progress imperative, ktorá má viac ako 70 partnerov v 45 krajinách sveta.

Misia organizácie Social progress imperative:

“Snívame o svete, v ktorom sú ľudia na prvom mieste. Svet, v ktorom sú rodiny v bezpečí, zdravé a slobodné. Ekonomický rozvoj je dôležitý, ale samotné silné ekonomiky nezaručujú silné spoločnosti. Ak ľuďom chýbajú najzákladnejšie ľudské potreby, stavebné kamene na zlepšenie kvality ich života, zdravé životné prostredie a príležitosť naplno využiť svoj potenciál, spoločnosť zlyhá bez ohľadu na to, čo hovoria ekonomické čísla.”

Index sociálneho pokroku je novým spôsobom definovania úspechu našich spoločností. Ide o komplexné meradlo skutočnej kvality života, nezávislé od ekonomických ukazovateľov.

Chcete sa dozvedieť viac o Indexe sociálneho pokroku SPI

Vypočujte si niektorý z TED vystúpení CEO Social progress imperative Michaela Greena

What the Social Progress Index can reveal about your country

How we can make the world a better place by 2030.

The global goals we’ve made progress on and the ones we haven’t.

Viac informácií nájdete na blogu Social progress imperative:

Otvoriť

Globálny index SPI

globálnom Indexe 

Social Progres Index ponúka bohatý rámec na meranie viacerých dimenzií sociálneho pokroku, porovnávanie úspechu a zvyšovanie blahobytu ľudí.

Index z roku 2020 opäť odhaľuje pozoruhodné rozdiely medzi krajinami v ich celkovej sociálnej výkonnosti a v ich výkonnosti v rôznych zložkách sociálneho pokroku.

Skóre indexu sociálneho pokroku je priemerom skóre pre tri široké dimenzie: základné ľudské potreby, základy blahobytu a príležitosti.

Svetový priemer určuje, ktoré aspekty sociálneho pokroku sú najvyspelejšie a ktoré najmenej vyspelé. Ak by bol celý svet iba jednou krajinou, v indexe sociálneho pokroku by dosiahol skóre 64,24 (zo 100 možných) a v rebríčku by sa umiestnil medzi Ghanou a Azerbajdžanom. Ak toto číslo rozmeníme na jednotlivé dimenzie a komponenty sociálneho pokroku, opäť sa dostaneme k zaujímavým číslam. Svet dosahuje skóre 74,65 v “základných ľudských potrebách”, 60,82 v dimenzii “základy blahobytu” a iba 57,25 v prípade dimenzie “príležitosti”. Vytvorenie spoločnosti s príležitosťou pre všetkých občanov zostáva nenaplniteľným cieľom, ktorý sa mnohým národom nepodarilo dosiahnuť.

SPI krajín

Aj keď existuje jasná korelácia medzi úrovňou ekonomického rozvoja a sociálnym pokrokom, ich vzťah sa výrazne líši. Príjmová skupina krajiny často nezodpovedá jej úrovni sociálneho pokroku, najmä v krajinách so strednými a nižšími príjmami. Zoskupujeme krajiny od najvyššieho po najnižší sociálny pokrok do šiestich úrovní od úrovne 1 po úroveň 6.

Slovensko sa v tabuľke nachádza na 36 mieste v rámci úrovne 2 s hodnotením 83,15 sme sa zaradili medzi Lotyšsko na 35 mieste a Kostariku na 37 mieste.

Index sociálneho pokroku, založený výlučne na ukazovateľoch sociálnych a environmentálnych výsledkov, ponúka odhaľujúci obraz o úrovni rozvoja v rôznych krajinách, ktorý je nezávislý od tradičných ekonomických ukazovateľov. Krajiny dosahujú veľmi odlišné celkové úrovne sociálneho pokroku a veľmi rozdielne vzorce sociálneho pokroku podľa dimenzií a komponentov. Index ukazuje, že krajiny s vysokými príjmami dosahujú spravidla vyšší sociálny pokrok ako krajiny s nízkymi príjmami. Tento vzťah však nie je ani jednoduchý, ani lineárny.

Fázy projektu

icon 1. fáza
Stanovenie metodiky zberu dát a organizácia spolupráce

Účelom podaktivity je identifikácia a analýza vhodných zdrojov a údajov využiteľných pre kalkuláciu indexu v súlade s metodikou SPI. Dôležité je tiež oboznámenie vybraných poskytovateľov dát s teóriou, metodológiou, cieľmi a požiadavkami kladenými pri meraní SPI.

icon 2. fáza
Vytvorenie indexu a jeho validácia

Cieľom aktivity je výpočet Social Progress Index pre TTSK a merané jednotky na základe zberu dát. Pre validáciu výsledného indexu je dôležitá spätná väzba od spolupracujúcej organizácie Social Progress Imperative a to je zároveň aj záruka správnosti výsledkov.

icon 3. fáza
Finalizácia, diseminácia a zapojenie zainteresovaných strán

Šírenie poznatkov zainteresovaným stranám, ktoré budú následne schopné samostatne využívať výstupy tohto projektu, ktoré môžu slúžiť ako podkladová báza pre tvorbu lepších verejných politík.

icon 4. fáza
Test politiky a aktualizácia indexu

Identifikácia ďalších možných krokov a riešení v oblastiach meraní s nízkou výkonnosťou SPI. Výstupy tejto podaktivity, najmä zoznam odporúčaných priorít pre akčnú agendu uľahčí tvorbu lepších verejných politík, čím sa adresne zlepší sociálna a hospodárska výkonnosť verejnej správy.

Kontakt

Adresa
Strmý vršok 8109/109, 841 06 Bratislava